Anasayfa
 
Kurumumuz ihtiyacı olan ve Bedeli İller Bankasınca Belediyemize sağlanan Krediyle Yatırım...
 
 
2013 Yılı Kasım ayı Meclis Toplantısı 07.11.2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediyemiz...
 
 
Belediyemizin Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan Çevre Düzenlemesi, Kilitli parke ve yol...
 
 
Mayıs ayında programladığımız kilitli parke ve çevre düzenleme çalışmaları...
 
 
3 nisan 2013 tarihi itibariyla Hamidiye mahallesi Hükümet caddesinde başlatilan alt yapi,...
 
 
2012 yılı bünyesinde Fikripaşa Mahallesi ve Yeni Mahallede yapılan kilitli parke...
 
        
 
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
Perşembe, 09 Ocak 2014 17:04

İlan Süresi

:

21

Yasal Kapsam

:

13 b/3

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

3. adım 177.163,00 - 1.353.164,00


1 ADET TAM DONANIMLI 2013 MODEL 24 METRE HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI

 

HOZAT BELEDİYESİ HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1 ADET TAM DONANIMLI 2013 MODEL 24 METRE HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2014/2653

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YENİ BANKA 5 62400 HOZAT/TUNCELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

4285612010 - 4285612510

c) Elektronik Posta Adresi

:

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 ADET TAM DONANIMLI 24 METRE HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

HOZAT BELEDİYESİ İTFAİYE BİRİMİ

c) Teslim tarihi

:

Malın teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 180(Yüzseksen) takvim günü içerisinde çalışır vaziyette ve eksiksiz olarak teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

HOZAT BELEDİYESİ BAŞKANLIK MAKAM ODASI- YENİ MAH. BANKA SOK. NO:5 HOZAT/TUNCELİ

b) Tarihi ve saati

:

25.02.2014 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK
’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,
h) Tüzel ki
şi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci malı müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
ı) Bu bent boş bırakılmıştır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına veya yetkili satıcı adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi


b) Aday veya istekli adına veya yetkili satıcı adına düzenlenmiş Kapasite raporu


c) Aday veya istekli veya yetkili satıcı adına Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi


d) Aday veya istekli veya yetkili satıcı adına adına düzenlenmiş Hizmet Yeterlilik Belgesi

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yüklenici firma en az 10 ( on ) yıl yedek parça stok garantisi verecektir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Bu şartnamede yazılı tüm maddelere, ayrıntılı ve marka, model ve bunun gibi bilgileri içeren cevaplar, resimler, videolar ve çizimler İhale teklif dosyasında sunulacaktır. Şartnamede yazılı hususlar aynen kabul edilmiştir veya şartnamenin tekrarı şeklinde olan cevaplar aykırı olarak kabul edilecektir.


İstekliler , tekliflerine ek olarak teklif ettikleri araca ait teknik resmi, aracın teknik taşıma kapasitesini ve üzerine gelen yükün dağılımını gösteren tabloyu firma onaylı olarak teklif dosyasında sunacaklardır.. Tüm teknik değerler firma orijinal broşürlerinde ve mevcut internet sayfasında bulunacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu Kurum veya Özel sektöre yapılan her türlü  mafsallı tam otomatik hidrolik merdivenli itfaiye aracı satış işi yapmış olmak  benzer iş olarak değerlendirilecektir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hozat Belediye Başkanlığı Mali İşler Müdürlüğü Yeni Mah. Banka Sok. No:5 HOZAT/TUNCELİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HOZAT BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-YENİ MAH. BANKA SOK. NO:5 HOZAT/TUNCELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

İrtibat

Belediye Erişim Bilgileri
  • Tel:  (428) 561 20 10.
  • Faks:  (428) 561 25 10.
  • Başkan Cep:  (533) 325 47 60.
  • Başkan Ev: (428) 561 32 61
  • Eposta: hozatbelediyesi@gmail.com

Tunceli / Dersim Belediyeleri

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.